Klasseregler Dansk

Myndighed: International Sailing Federation

Konstruktion: Hans Groop

1.1 Éntype
H-båden er en éntype båd (klassebåd).

Undtagen hvor afvigelser er specielt tilladt, skal både i denne klasse være ens i; skrog-, dæks- og kølform, konstruktion, vægt og vægtfordeling, ror- og sejlform.

Alle både skal bygges i overensstemmelse med disse klasseregler og tegninger. Afvigelser fra tegningerne er tilladt for mast, bom og spilerstage, stående og løbende rig, skødningsarrangementer, rorstamslejer, rorpind og rorpindsforlænger, løfteøjer, dæksbeslag, lugedetaljer samt visse apteringsdetaljer. Disse detaljer skal være i overensstemmelse med reglerne.

Alle både skal, med hensyn til skrog-, dæks-, køl- og rorform og konstruktion samt mast, bom og spilerstage, være i overensstemmelse med gældende klasseregler eller tilsvarende regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor det første målerbrev blev udstedt. Enhver ændring eller udskiftning skal være i overensstemmelse med de på ændrings- eller udskiftningstidspunktet gældende regler.

Sejl skal være i overensstemmelse med nugældende regler.

Fortolkning af disse regler skal udføres af ISAF, som for at komme til en beslutning kan rådføre sig med International H-boat Association og de originale tegninger.

1.2
Disse regler supplerer og skal læses i sammenhæng med tegninger, måleskema og målediagram.

1.3
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse regler og måleskema og/eller tegninger skal sagen overdrages til ISAF.

1.4
Administrerende myndighed

1.4.1
Den internationale myndighed for klassen er ISAF, som skal samarbejde med International H-boat Association i alle sager vedrørende disse regler.

1.4.2
I lande hvor der ikke findes en national myndighed eller den nationale myndighed ikke ønsker at administrere klassen, skal dens funktioner, der er beskrevet i disse regler, udføres af International H-boat Association eller dennes repræsentanter (National H-boat Association).

1.5
Hverken ISAF eller International H-boat Association er juridisk ansvarlig med hensyn til disse regler og/eller tegninger, eller krav i forbindelse hermed.

2. Administration

2.1
Engelsk sprog

2.1.1
Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uoverensstemmelser i fortolkninger gælder den engelske tekst.

2.1.2
Ordet “skal” angiver et krav og ordet “kan” en tilladelse.

2.2
Licensbyggere

H-båden skal kun bygges af værfter med licens udstedt af ISAF. Ansøgninger om licens skal ske til ISAF, der kan udstede licens til værfter, som anses for at have de fornødne produktionsmuligheder, kendskab og erfaring og være istand til at opfylde tilsvarende andre krav, som ISAF måtte anse for nødvendige. Licensbyggere skal forpligtes til at opfylde klasseregler, tegninger, specifikationer og mål.

2.3
Byggeafgift

Værfter skal betale en byggeafgift (ICF) til ISAF for hver bygget båd. Som bevis for betaling af byggeafgiften skal ISAF udstede et officielt skilt.

2.4
Registrering og målerbrev

2.4.1
Ingen båd må deltage i kapsejlads medmindre den har et gyldigt målebrev (klassebevis).

2.4.2
ISAF skiltet skal anskaffes af værftet inden båden forlader værftet. Skiltet vil bære et ISAF serienummer. Værftet skal forsyne skiltet med værftsnavn samt serienummer på model og form.

Skiltet skal fastgøres permanent i skroget på den plads der er omtalt i regel 2.7.1 (se også tegning A.3.4).

2.4.3
Klassebevis anskaffes som følger:

Ejeren ansøger sin nationale myndighed om et sejlnummer, idet han oplyser ISAF skiltnummeret og værftsnavn. Den nationale myndighed skal kun udstede et sejlnummer, såfremt disse oplysninger modtages som bevis på at byggeafgift er betalt.

Hvert land skal begynde nummereringen med “et” og hvert nummer skal kun anvendes én gang.

Båden skal måles af en officiel måler, der er godkendt af den nationale myndighed i det land målingen foretages. Det udfyldte måleskema skal afleveres til ejeren af båden.

Ejeren skal sende det udfyldte måleskema til sin nationale myndighed sammen med ethvert registreringsgebyr, som den nationale myndighed forlanger. Ved modtagelse af dette kan den nationale myndighed udstede et klassebevis til ejeren.

2.4.4
Ændringer i ejerforholdet gør klassebeviset ugyldigt, men medfører ikke krav om ommåling. Ejeren kan ansøge sin nationale myndighed om et nyt bevis, ved at indsende det gamle bevis sammen med ethvert registreringsgebyr som den nationale myndighed måtte forlange, og angive de nødvendige oplysninger. Den nationale myndighed kan herefter udstede et klassebevis til den ny ejer.

2.4.5
Det er ejerens ansvar at sikre sig at båd, rig og udstyr i øvrigt, til enhver tid er i overensstemmelse med klassereglerne.

2.4.6
Ændringer og større reparationer af båden, rig eller udstyr gør klassebeviset ugyldigt, og kræver en delvis ommåling, i det omfang den officielle måler fastsætter.

2.4.7
Uanset hvad der står i disse regler, har ISAF eller den nationale myndighed ret til at tilbagekalde eller nægte udstedelsen af et klassebevis til enhver båd.

2.5
Måling

2.5.1
Kun en af værftets eller ejerens nationale myndighed godkendt måler skal kunne måle en båd, dens rig, sejl og udstyr og underskrive erklæringen på måleskemaet.

2.5.2
Tolerancer er angivet i disse regler og tilhørende tegninger, således at uvæsentlige byggefejl eller skæv-heder pga. alder tillades.

2.5.3
Måleren kan foretage supplerende målinger for at sikre sig at båden er i overensstemmelse med klassereglerne. Hvis måleren mener at der på noget punkt er afvigelser fra é0ntypekonstruktionen eller klassereglerne skal den nationale myndighed underrettes herom. I sådant tilfælde skal den nationale myndighed ikke udstede et målebrev (klassebevis) før sagen er undersøgt og nødvendige ændringer foretaget.

2.5.4
Alle både skal måles med de officielle skabeloner leveret af ISAF.

2.5.5
Nye og væsentlig ændrede sejl skal måles af en officiel måler, som skal stemple, isætte sejlknap eller signere og datere sejlene nær skødebarmen.

2.5.6
En måler skal ikke måle en båd, dens rig, sejl eller udstyr, der er ejet eller bygget af ham selv, eller i hvilken han har andel eller økonomisk interesse. Sejl kan måles af sejlmagere der har fået licens hertil fra den nationale myndighed.

2.6
ISAF måleinstruktioner

Undtagen hvor andre målemetoder er specielt angivet, skal alle målinger udføres i overensstemmelse med ISAF måleinstruktioner.

2.7
Identifikationsmærkning

2.7.1
ISAF skiltet skal fæstnes permanent til skottet i den forreste del af cockpittets styrbord kistebænk, således at den let kan ses gennem kistebænklugen.

2.7.2
Storsejl og spiler skal være forsynet med sejlnummer i overensstemmelse med regel 3.6.1.3.

3.Konstruktions- og måleregler

3.1
Forme

Til fremstilling af forme findes en mastermodel, der ejes af Finish Yachting Association. Denne mastermodel skal bruges, medmindre tilladelse til ikke at gøre det er blevet givet af ISAF.
I så fald skal der fremstilles en model med tolerancer, der kun er det halve af en færdig båds, og den skal godkendes af ISAF’s chefmåler, inden fremstilling af forme påbegyndes.
Inden produktionen sættes i gang på værftet, skal byggeformene efterses og godkendes af en officiel måler, der er godkendt af værftets nationale myndighed.

3.2
Skrog

3.2.1
Skroget inkl. dæk, ruf, cockpit, luger og indersektion skal, medmindre andet er angivet, udføres i glasfiberforstærket plastik (GRP) og skal bygges i overensstemmelse med tegningerne og laminatspecifikationerne i Appendix 1.

3.2.2
Dækssektionen uden beslag og luger skal mindst veje 180 kg. Den skal have en ensartet laminattykkelse.

3.2.3
Skrogmålinger skal udføres i overensstemmelse med og være inden for grænserne vist i målediagrammet og på måleskemaet.

3.2.4
Den på tegningerne viste aptering er minimumskravet.
To hylder over agterkøjerne, pantry og skab, luger i dørken samt trælister rundt om køjerne er obligatoriske.
Yderligere aptering kan indrettes, men det færdige tyngdepunkt må ikke sænkes som følge heraf.
Udformning og placering af pantry og skab kan ændres efter forudgående skriftlig godkendelse fra ISAF.
Et fuldt skot med luge eller et halv-åbent skot kan installeres foran station 9.5. Minimumstykkelsen skal være 6 mm krydsfiner eller 4 mm GRP.

3.2.5
Forluge og nedgangsluge til kahytten, luger i cockpitbænke og luge til det agterste stuverum er obligatoriske.

3.2.6
En brønd for påhængsmotor kan installeres i det agterste stuverum.

3.2.7
Løfteøjer kan fastgøres permanent til to kølbolte. Den samlede vægt af øjerne må ikke overstige 4 kg.

3.3
Køl

3.3.1
Kølen skal være af støbejern.

3.3.2
Kølen kan være galvaniseret og/eller dækket med et hvilken som helst syntetisk materiale.

3.3.3
Vægten af kølen skal være 725 kg

(10 kg inkl. ethvert dæklag.)

3.3.4
Kølen skal fastgøres til skroget med syv 16 mm rustfri eller galvaniserede stålbolte.

3.3.5
Kølens facon inkl. ethvert dæklag skal kontrolleres med de officielle skabeloner.

3.3.6
Den agterste kant af kølen skal være udført med en lige flade. Minimum bredde er 5 mm og maksimum 8 mm (se tegning A1.3).

3.4
Ror

3.4.1
Roret skal være af GRP og udført i overensstemmelse med tegninger og specifikationer.

3.4.2
Rorstammen skal være 25 mm i diameter og af massiv rustfri stål.

3.4.3
Et leje af vævbakelit (f.eks. Tufnol) eller lignede materiale skal monteres til rorstammens dæksgennemføring.

3.4.4
Et leje af bronze eller rustfri stål skal monteres i den nederste del af rorfinnen.

3.4.5
Rorstammen skal placeres som vist på målediagrammet og skal være vertikal.

3.4.6
Rorpind og rorpindsforlænger er ikke kontrolleret af disse regler.

3.4.7
Den agterste kant af roret skal være udført med en lige flade. Minimum bredde er 4 mm (se tegning A3.3).

3.5
Rig

3.5.1
Materialer.

Mast, bom og spilerstage skal være af en aluminiumslegering indeholdende mindst 90% aluminium.

3.5.2
Mast og stående rig.

3.5.2.1
Masten skal stå på ruftaget i bådens centerlinie.

3.5.2.2
Mastens forkant skal være 843 mm (40 mm bag målestation 8.)

3.5.2.3
To let synlige mærker, hvert ikke mindre end 50 x 20 mm, skal males på dækket, således at det forreste mærkes agterste kant og det agterste mærkes forreste kant angiver grænserne for mastens forkantsplacering.

3.5.2.4
Masten skal være et aluminiumslegeringsprofil. Tværsnittet skal have følgende dimensioner:
Langskibsretning: 125 mm (10 mm inkl. hulkel for forlig.)
Tværskibsretning: 90 mm (10 mm.)
Radius af mastens forkant må ikke være mindre end 20 mm, og positionen for det største tværsnitsmål må ikke være mindre end 40 mm fra for- eller bagkant af masten.
Profilets vægtykkelse må ikke være mindre end 1,5 mm eller større end 5 mm. (Se tegning nedenfor.)

3.5.2.5
Vægten af det lige profil må ikke være mindre end 2,20 kg/m.

3.5.2.6
Masten skal være lige og have et konstant tværsnit med undtagelse af nedenstående:
Over forstagets fastgørelse kan masten tilspidses i overensstemmelse med tegningen.
Hulkelen kan skæres væk for at storsejlets forlig kan indføres.
Masten kan være forstærket med et indre rør under målemærke 1.
En permanent krumning på grund af deformation, under 50 mm mellem det øverste og nederste målemærke, er tilladt.

3.5.2.7
Målemærker, ikke mindre end 10 mm brede, som tydeligt kan ses under kapsejlads, skal males eller på anden måde permanent anbringes på masten på følgende måde:
Mærke 1: Overkant 550 mm (5 mm over målefladen på ruftaget.)
Mærke 2: Underkant ikke under 7040 mm og ikke over 7050 mm over mærke 1’s overkant.
Mærke 3: Underkant højst 8700 mm over mærke 1’s overkant.

3.5.2.8
Den stående rig skal bestå af:
Overvant (hovedvant).
Undervant.
Forstag.
Hækstag.
De skal være fremstillet i rustfrit stål med cirkulært tværsnit.

3.5.2.9
Hækstagets diameter skal minimum være 3 mm. Diameteren på resten af den stående rig skal minimum være 4 mm.

3.5.2.10
Overvanternes fastgørelsespunkt på masten må ikke være mere end 100 mm fra underkanten af mærke 2.
Bemærkning: Til brug for denne og følgende regler er “fastgørelsespunktet” defineret som skæring af vantets centerlinie med ydersiden af mast eller dæk. Vanter og forstag skal fastgøres til vantøjer eller lignende udvendig fastgørelse eller ved hjælp af “key hole” montering.

3.5.2.11
Undervanternes fastgørelsespunkt på masten skal være minimum 3320 mm og maksimum 3620 mm over mærke 1’s overkant.

3.5.2.12
Forstagets fastgørelsespunkt på masten skal være under mærke 2’s underkant og højst 100 mm under dette.

3.5.2.13
Hækstagets fastgørelse skal være som vist på tegningen. Et hækstagsstrammesystem er tilladt.

3.5.2.14
Forstaget skal skære dækket 1580 mm (5 mm foran målestation 8). Hvis fokken er fastgjort til et rullefokkebeslag, skal dette mål tages i forlængelse af fokkens forreste kant i dens forreste position.

3.5.2.15
Over- og undervanter skal skære dækket højst 75 mm inden for skrogkanten. Fastgørelsespunkterne skal være højst 3250 mm og mindst 2850 mm fra forstagscenterliniens skæring med dækket, målt som cirkelbuer.

3.5.2.16
Den bærende kant på spilerfaldets skive må højst være 100 mm over mærke 2’s underkant.
Spilerfaldet må ikke understøttes mere end 60 mm foran mastens forkant.

3.5.2.17
Sallingshorn som vist på tegningen skal monteres. Sallingshornene skal være mindst 700 mm lange målt fra mastens yderside til den bærende kant af overvantets gennemføring. Centerlinien for sallingshornenes fastgørelsespunkt skal være over, men ikke mere end 200 mm, fra undervantets fastgørelsespunkt.

3.5.2.18
Et stop skal monteres på masten for at forhindre at bommens overkant kan være under mærke 1.

3.5.2.19
Vægten af den komplette mast med al stående og løbende rig, understøttet ved mærke 1, må ikke være mindre end 12 kg, når der vejes ved mærke 3. Denne måling skal foretages med faldene halet til tops og den stående rig sikret langs masten. Riggens ender under mærke 1 kan hvile på jorden.

3.5.3
Bom

3.5.3.1
Bommen skal være et aluminiumsprofil med konstant tværsnit og have en gennemgående hulkel for en ligline. Dimensionerne skal være; højde 90 mm (max), bredde 75 mm (max). Profilets vægt skal være mindst 1,25 kg/m. Tilspidset eller permanent krummet bom er forbudt. En krumning på maksimalt 30 mm mellem målemærkets inderste kant og bommens forende er dog tilladt.

3.5.3.2
Et målemærke let synligt under kapsejlads skal males eller på anden permanent måde markeres på bommen med inderste kant højst 3000 mm fra masten, målt med bommen i laveste position og vinkelret på masten. Målet skal tages fra en lige linie i mastens agterkant (som vist på tegningen af masten) forlænget nedad uden hensyn til eventuelle udskæringer for sejlindføring.

3.5.4
Spilerstage

Yderenden af spilerstagen må, når den sættes på masten, højst rage 2415 mm ud fra mastens forkant. Den skal sættes på masten 950 mm (30 mm over mærke 1).

3.5.8
Elektronisk udstyr

Enheder der elektronisk, mekanisk, hydraulisk eller pneumatisk, men ikke begrænset af disse , måler og viser data vedrørende vindretning eller hastighed , eller bådfart eller position, er ikke tilladt under kapsejlads.
På både hvor sådant udstyr er monteret skal både display og masterenhed sættes ud af funktion efter kapsejladskommiteens anvisninger.
Brug af elektronisk kompas med indbygget ur/startur er tilladt. Kompasset skal være en enhed med interne batterier eller solseller. Der må således ikke være nogle eksterne forbindelser. Dette inkluderer strømforsyning og dataindgang.

3.6
Sejl

3.6.1
Generelt.

3.6.1.1
Sejlene skal være fremstillet i overensstemmelse med ISAF Equip-ment Rules 1997-2000, undtagen hvor andet er angivet.

3.6.1.2
Sejlene skal være fremstillet af syntetisk vævet materiale. Dugvægten af storsejl og fok må ikke være mindre end 200 g/m2, og spileren ikke mindre end 35 g/m2. Sejlruder i klart materiale med totalt areal på 0,3 m2 er tilladt i både fok og storsejl. En sejlrude skal være mindst 150 mm fra enhver kant på sejlet.

3.6.1.3
Klasselogo, nationalitetsbogstaver og sejlnummer skal være synlige på begge sider af storsejlet. Nationalitetsbogstaver og sejlnummer skal være synlige på begge sider af spileren, hvor de skal røre ved en vandret centerlinie dannet ved at folde spilen halvt ved sideliget og ved halvdelen af den lodrette centerfold.

Bogstaver og tal skal som minimum have følgende dimensioner:
Højde 380 mm
Bredde
(Undtaget tallet 1 og bogstav I)
250 mm
Tykkelse 55 mm
Afstand mellem efterfølgende tal og bogstaver 75 mm
Klasselogoet skal være i farve der tydeligt kan adskilles og kontrasterer sejlets farve eller være i farver som angivet i planerne, og skal have følgende minimums dimensioner:
Højde 300 mm
Bredde, overalt. 440 mm
Tykkelse 50 mm

3.6.1.4.
Ethvert sejl målt efter 1 januar 2001 skal være forsynet en officiel rød IHA sejlknap. Intet nyt sejl uden denne sejlknap kan måles ind. Måleren skal signere ved siden af knappen ved isætning. Knappen kan rekvireres fra IHA.

3.6.2
Storsejl

3.6.2.1
Storsejlet må ikke strækkes op over den nederste kant af mærke 3, eller ud over inderkanten af mærket på bommen. Øverste kant af bommen må ikke være under den øverste kant af mærke 1.

3.6.2.2
Længden af agterliget må ikke overstige 9190 mm.

3.6.2.3
Den totale bredde af storsejlet (inklusiv forligsbånd) mellem punkter på for- og agterlig i halv- og trekart højde må ikke overstige henholdsvis 1910 mm og 1110 mm. Enhver hulhed i agterliget skal der ses bort fra.

3.6.2.4
Vandret og lodret mål på flynderen må ikke overstige 120 mm.

3.6.2.5
Den totale bredde af storsejlet (inklusiv forligsbånd) målt i en ret vinkel på forliget, 400 mm fra toppen, må ikke overstige 320 mm.

3.6.2.6
Maksimalt 4 sejlpinde er tilladt i storsejlet. Sejlpindslommerne skal dele agterliget i lige dele +-100 mm, målt fra den nederste kant af sejlpindslommen. Længden af de nederste 3 sejlpindslomme må ikke overstige 850 mm målt fra den agterste kant af sejlet. Den øverste sejlpindslomme må gå helt ind til masten.

Den indvendige bredde af sejlpindslommerne, undtaget lokal udvidelse med det formål at sejlpinden kan sættes i sejlet, må ikke overstige 60 mm.

3.6.2.7
Rebesystem, cunningham og andre strammeanordninger er tilladt.

3.6.3
Fok.

Fokken skal være fremstillet og måles i overenstemmelse med ISAF Sail Meassurement Rules 1993, undtaget hvor andet angives heri. Hvor et udtryk eller en måling er fra ISAF Sail Meassurement Rules, er den skrevet i kursiv.

3.6.3.1
Opbygning
Sejlet skal være opbygget som et blødt, enkeltdugs sejl.
Sejlet skal have 3 sejlpindslommer i agterliget.
Følgende er tilladt: Syninger, lim, tape, ligtov, øjer, sejlhager, sejlpindslommeelastik, sejlpindslomme endelukninger, lidseline med klemme, to sejlruder, sejlmagermærke, royaltymærke, sejlknap, ticklers.

3.6.3.2
Dimensioner
Alle mål i mm
max.
Forligslængde 7580 mm
Agterligslængde 7130 mm
Underligslængde 2830 mm
Underligsmedian 7445 mm
Top bredde 45 mm
Underligsiregularitet 40 mm
Top punkt til punkt på underlig 750 mm fra halsbarmspunkt 7580 mm
Top punkt til punkt på underlig 750 mm fra skødepunkt 7360 mm
Øvre bredde mellem punkter på for- og agterlig henholdsvis
2450 mm og 2300 mm fra top punkt. 935 mm
Nedre bredde mellem punkter på for- og agterlig
henholdsvis 5020 mm og 4720 mm fra top punkt. 1870 mm
Primær forstærkning fra hjørnemålepunkt 380 mm
Sekundær forstærkning fra hjørnemålepunkt 1140 mm
Sømforstærkning 115 mm
Sejlpindslommeforstærkning 200 mm
Øverste sejlpindslomme indvendige længde 300 mm
Midterste sejlpindslomme indvendige længde 350 mm
Nederste sejlpindslomme indvendige længde 450 mm

3.6.3.3
Toppen af fokken skal være i en ret vinkel på forliget.

3.6.3.4
Rullerebesystem er tilladt og kan monteres over eller under dæk. Hvis det er installeret under dæk skal forstaget være forsynet med lukket radielt lejesystem i skæring med dækket. Hvis et rør (headfoil) benyttes på forstaget skal røret måles med som en del af sejlet.

3.6.4
Spiler

3.6.4.1
Spileren skal være et sejl med tre hjørner, symetrisk omkring midtlinien. Den må ikke være forsynet med nogen anordning til ændre faconen.

3.6.4.2
Længden af sideliget må ikke ovestige 7300 mm. Halv bredden af underliget må ikke overstige 2400 mm. Den halve bredde målt mellem punkter på sideliget og midtlinien 3500 mm fra toppen skal være 2650 mm +-50 mm. Afstanden fra toppen til midt på underliget må ikke overstige 9000 mm. Dette mål skal tages med sejlet åbnet ud, lagt på et fladt underlag og med tilstrækkelig spænding til at rynker over målelinien netop trækkes væk.

3.7
Bådens vægt

3.7.1
Den samlede vægt af båden skal være mindst 1450 kg. Eventuelle korrektionsvægte af bly skal lamineres til undersiden af dækket, ligeligt fordelt på station to og otte.

3.7.2
Følgende dele og udstyr skal være indeholdt i den samlede vægt;

Køl, ror, rorpind og rorpindsforlænger, minimums aptering i henhold til tegningen, mast og stående rig, alle fald og spilerbomshal, storbom (uden storskøde, kicking strap og anden løs udrustning), alle luger og faste beslag inkl. skødeblokke, -skinner og slæder, skødespil og klamper.

3.7.3
Følgende udstyr må ikke være indeholdt i den samlede vægt;

Alt ikke fastgjort udstyr så som spilerstage, redningsveste, anker og ankerline, padle, pøs, pumpe osv., alle blokke, skøder og tovværk for trimning af sejl, hynder og personlige effekter.

3.7.4
Følgende dele skal, hvis de er permanent fastgjort til båden, enten fjernes før vejning eller deres vægt skønnes og fratrækkes;
Kompasser, faste pumper med slanger, trimanordning for hækstag og kicking strap, rullefokanordning, ovn/komfur, toilet, løfteøjer.
En liste over skønnede vægte skal være påført målebrevet (klassebeviset).

3.8
Generelt og forbud

3.8.1
Løs ballast
Løs ballast eller ballast båret af besætningen er forbudt.

3.8.2
Justering af rig

3.8.2.1
Placering af fastgørelsespunkter for vanter og stag må ikke være justerbare.

3.8.2.2
Længden af vanter og stag må kun kunne ændres med vantskruer placeret over dæk. Det er tilladt at justere disse under kapsejlads.

3.8.2.3
Sejltrimanordninger, undtagen fokkeforligtrim (cunningham) og hækstaget, må ikke føres gennem huller i dækket.

3.8.3
Justering af mast

Mastefodens placering må ikke ændres under kapsejlads.

3.8.4
Hængeanordning for besætning

Når der hænges må ingen del af et besætningsmedlems krop, fra den midterste del af låret og ud til fødderne være uden for rælingen. Besætningen må anvende håndtag og/eller fodstropper som sikkerhed. Alle fodstropper og lignende skal være fremstillet således at de kan komme helt af fødderne ved en normal vending. Brug af ankelmanchetter eller anden individuel lukket strop for hver fod er specielt forbudt. En håndliste placeret i bådens centerlinie på fordækket er tilladt.

3.8.5
Elektronisk udrustning

Digital kompasser og udstyr for måling af vindhastighed og -retning, bådens fart og position som ved hjælp af, men ikke begrænset til, elektronik, mekanik, hydraulik eller pneumatik må ikke benyttes under kapsejlads. Enhver båd der har sådant udstyr ombord, skal have displays og forsyningsenheder adskilt til kapsejladskomiteens tilfredsstillelse.

3.8.6
Reklame på H-båden i kategori C er tilladt med følgende restriktioner: Reklame i fok ikke tilladt. Reklame i storsejl er tilladt i et areal mellem bommen og en linie parallel med denne i en afstand på 1800 mm.

3.8.7
En deltagers beklædning og udstyr må ikke veje mere end 10 kg, ekskl. beklædning (inkl. fodtøj) båret fra knæene og nedad.

4. Supplerende regler gældende for kapsejlads

4.1
Medmindre andet er meddelt skal der være mindst to og ikke mere end fire personer ombord.
Under VM skal der være tre personer ombord, som ikke tilsammen må veje mere end 300 kg. iført undertøj.

4.2
Følgende udrustning skal være ombord;
Anker med minimumsvægt på 7 kg., 30 meter syntetisk tovværk med minimumsdiameter på 12 mm., en padle, en pøs, personlig opdriftsmiddel for hver enkelt besætningsmedlem.

4.3
En påhængsmotor kan være ombord under kapsejlads.

Autoriserede tegninger

A.1.1 Lines drawing, Linietegning   baadA11
A.1.2 Sectional drawing, Snittegning  baadA12
A.1.3 Keel, Køl baadA32-A13
A.2.1 General Arrangement, Arrangementtegning 
A.3.1 Lamination drawing, Laminattegning baadA31
A.3.2 Spars, Mast og bomme
A.3.3 Rudder, Ror  baadA33
A.3.4 Details, Detaljer  baadA34
A.3.5 Alternative main bulkhead, Alternative hovedskot  baadA51-A35
A.4.1 Sail plan, Sejl  baadA41
A.5.1 Measurement Plan, Måleplan

Appendix 1

Laminat specifikationer

1. Skrog
(se også tegning A.3.1)

1.1 Gelcoat
1.2 300 g/m2 overflademåtte over hele formen.
1.3 2 x 450 g/m2 CSM (chopped strand mat, tilfældigt orienteret), over hele formen.
1.4 680 g/m2 WR (woven roving, vævet), over hele formen.
1.5 450 g/m2 CSM, over hele formen.
1.6 680 g/m2 WR, over hele formen. 1200 mm under rælingen skal der være en 150 mm bred overlappende samling.
1.7 450 g/m2 CSM under samlingen.
1.8 680 g/m2 WR under samlingen.
1.9 450 g/m2 CSM over kølen,
400-500 mm bred iht. tegning.
1.10 680 g/m2 WR som pkt. 1.9.
1.11 450 g/m2 CSM som pkt. 1.9.
En 100 mm bred strimmel af 450 g/m2 CSM skal lægges mellem bundstokke eller skot og skroget.
1.12 Lagene skal lægges på i ovenstående rækkefølge.
Ingen lag må udelades, og deres vægt må ikke reduceres.
1.13 Lommen der formes mellem skægget og roret må fyldes op med plast eller lignende materiale.
1.14 Synlige indvendige overflader skal males.
1.15 For samling af hylderne til skroget må der laves en understøtning lamineret til skroget.
Denne understøtning skal bestå af en glasfibermåtte på 450 g/m2 og må maksimum have en størrelse på 70×70 mm på langs af skroget.

2. Bundstokke
2.1 5 x 450 g/m2 CSM.
Konstruktion iht. tegning.
Flanger 30 mm brede.

3. Dæk
3.1 Gelcoat.
3.2 300 g/m2 overflademåtte over hele formen.
3.3 450 g/m2 CSM over hele formen.
3.4 680 g/m2 WR over hele formen.
3.5 450 g/m2 CSM over hele formen.
3.6 15 mm Airex eller lignende materiale som specificeret på tegning.
3.7 450 g/m2 CSM over hele formen.
3.8 680 g/m2 WR over hele formen.
3.9 450 g/m2 CSM over hele formen.
3.10 Dæksbjælker skal dækkes med 3 x 450 g/m2 måtte med 50 mm overlap på begge sider af bjælken.
3.11 Sandwich konstruktionen kan erstattes med en konstruktion med dæksbjælker iht. tegningen og ovenstående pkt. 3.10.
3.12 Synlige indvendige overflader skal males.

4. Apteringsforme
4.1 Gelcoat.
4.2 4 x 450 g/m2 CSM over hele formen.
4.3 2 x 450 g/m2 på de sektioner der former et skot.

5. Forreste apteringsform
5.1 Gelcoat.
5.2 5 x 450 g/m2 CSM over hele formen.

6. Agterste apteringsform og skot
6.1 Gelcoat.
6.2 3 x 450 g/m2 CSM over hele formen.
6.3 2 x 450 g/m2 CSM over skot.
6.4 Skot kan laves af marine krydsfiner.

7. Samlinger
7.1 Krydsfiner-skot samles til skrog med 3 x 450 g/m2 måtte på begge sider.
7.2 GRP-skot som i pkt. 7.1.
7.3 Apteringsdele samles til skrog med 2 x 450 g/m2 måtte.
7.4 Dæks-/skrogsamling skal være i overensstemmelse med detalje på tegning.
7.5 Samling mellem bundstokke og skrog skal være som ovenstående pkt. 7.1.

8. Luger
8.1 Gelcoat (kan udelades).
8.2 300 g/m2 overflademåtte.
8.3 5 x 450 g/m2 CSM.

9. Ror
9.1 Gelcoat.
9.2 4 x 450 g/m2 CSM på begge halvdele.
9.3 Skal opfyldes med Ariex eller lignende materiale.

10. Materialer
Glasfiber type E.
Klæbemassen skal være polyester beregnet for maritimt brug.
Alle spartelmasser er forbudt.